5 Things to Avoid If You Have Outdoor Entertainment

SEE THE ENGLISH TRANSLATION BELOW

5 ting man bør unngå om man skal ha utendørs underholdning

Skal man arrangere en fest utendørs og man ønsker å ha underholdning er det flere ting det kan være lurt å tenke på. Når man er utendørs er det gjerne ting man bør passe på å ha planlagt på forhånd, og man bør alltid sørge for å ha en back-up-plan om ting ikke skulle gå som planlagt. Det vil selvsagt komme an på hvilken type underholdning man har valgt å ha, men å ha en reserveløsning vil i de aller fleste tilfeller være lurt.

Sørg for å ha prøvd alt og øvd på forhånd

Enten man har leid inn underholdning eller skal gjøre noe selv, er det viktig at man har øvd på forhånd og at man har testet elektrisk anlegg eller andre ting som man er avhengig av at fungerer. Skal man for eksempel opptre med en dans i en festkjole, kan det være lurt å ha prøvd å gjennomføre dansen i antrekket man planlegger å gå med på forhånd. På denne måten slipper man pinlige flauser og gjestene vil også fort legge merke til om man ikke har øvd nok på underholdningsbiten på forhånd.

Alltid ha en back-up-plan

Når man skal arrangere noe utendørs bør man alltid sørge for at man har en reserveløsning i bakhånd, dersom noe skulle gå galt. Dette kan være alt fra dårlig vær til at man mottar en naboklage og ikke kan være utendørs likevel, eller andre ting som dukker opp og endrer planene. Skal man ha en form for underholdning som krever elektrisk utstyr bør man også han en reserveplan i bakhånd, i tilfelle man skulle få trøbbel på selve dagen for festen. Har man en reserveløsning kan man derfor slappe litt mer av om det skulle være noe som går galt.

Sørg for å ha ly for dårlig vær

Uansett hvor fint vær det er meldt kan man aldri være helt sikker på hvordan været kommer til å bli, og det er derfor viktig å alltid ha et alternativ om det skulle bli dårlig vær. Skal man for eksempel være ute i en hage kan det være lurt å også ha noen partytelt i nærheten, og dersom man skal feire et annet sted bør man ha tilgang til et lokale hvor man kan trekke inn om det skulle være nødvendig. Det bør også både være ly for de som skal ha underholdningen og for gjestene.

Gi beskjed til naboer

Dersom man bor i et område hvor det bor naboer rundt vil det alltid være lurt å gi beskjed til naboene på forhånd, dersom underholdningen vil være støyende. Dette kan både gjøre at man unngår naboklager, men vil også være respektfullt og hyggelig.

Ha tillatelser i orden

Om man skal ha et større underholdningsinnslag vil det også kunne være aktuelt med tillatelser fra kommunen og lignende. Dette bør man derfor også undersøke på forhånd, og sørge for å ha på plass i god tid før selve arrangementet skal foregå.

 *****************************

ENGLISH

If you want to arrange a party outdoors and you want to have entertainment, there are several things you may want to think about. When outdoors, there are often things you should take care of beforehand, and you should always have a backup plan in case things don’t go as planned. Of course, it will depend on the type of entertainment you have chosen to have, but in most cases having a backup solution will be wise.

Make sure you have tried everything and practiced beforehand

Whether you have hired entertainment or are doing something yourself, it is important that you have practiced beforehand and that you have tested electrical equipment or other things that you depend on to function. To minimize lower back pain, you may also add extra pillows to ensure your employees’ comfort at work. For example, if you are going to perform with a dance in a party dress, you may have tried to perform the dance in the outfit you plan to wear in advance. In this way, you avoid embarrassing flops and guests will also quickly notice if you have not practiced enough of the entertainment bit beforehand.

Always have a backup plan

When arranging something outdoors you should always make sure you have a backup solution in hand, should something go wrong. This can be anything from bad weather to receiving a neighbor complaint and not being outdoors anyway, or other things that pop up and change plans. If you need some kind of entertainment that requires electrical equipment, you should also have a backup plan in hand, in case you should get in trouble on the day of the party. Therefore, if you have a backup solution, you can relax a little more if something goes wrong.

Make sure you have shelter for bad weather

No matter how nice the weather is, you can never be quite sure how the weather will be, so it is important to always have an alternative if the weather is bad.  For example, if you want to be outside in a garden, you may also want to have some party tents nearby, and if you are going to celebrate another place you should have access to a room where you can move in if needed. For that, you have to check with party tents for sale.  There should also be shelter for those who have the entertainment and for the guests.

Notify neighbors

If you live in an area where neighbors live, it is always advisable to notify your neighbors in advance if the entertainment will be noisy. This can both avoid neighborly complaints, but will also be respectful and pleasant.

Have permissions in order

If you want a larger entertainment element, it may also be necessary with permits from the municipality and the like. This should therefore be investigated in advance, and be sure to be in place well in advance of the event itself.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *